Bulevar Mihajla Pupina 165a, II sprat
Bulevar Mihajla Pupina 165a, II sprat
Šta spada u usluge prevodilačke agencije Lako do prevoda?

Sudski prevodi
(notarske overe, apostili, ovlašćenja, ugovori i dr.)

Izlazak sudskih tumača na teren
(kod notara, matičara, sudije, u policiji sl.)

Simultani i konsekutivni prevodi

 

Revizija i lektura tekstova

 • Pisani prevodi podrazumevaju prevode dokumenata u
  štampanom ili elektronskom obliku.
 • Mogu biti neovereni ili overeni od strane sudskih tumača.
 • Overa od strane sudskih tumača je uglavnom potrebna kad
  je reč o prevodima zvaničnih dokumenata (izvodi,diplome,apostili,ovlašćenja,potvrde),
  ali često su potrebni i overeni prevodi ugovora, tenderskih dokumentacija, različitih kompanijskih dokumenata i sl.
 • Prevodi koji ne zahtevaju overu su najčešće prevodi stručnih tekstova
  iz različitih oblasti (ekonomija, pravo, medicina, farmacija, automobilska industrija, inženjering, lokalizacija  softvera, elektrotehnika, građevina, marketing), internih dokumenata i prepiski u okviru kompanija, veb sajtova i dr.
 • Usmeno prevođenje (tumačenje) može biti simultano i konsekutivno.
 • Simultano prevođenje se, po pravilu, koristi na skupovima na kojima učestvuje veći broj ljudi. Prevodioci su smešteni u posebne kabine, i oni istovremeno slušaju izlaganje i izgovaraju prevod. Simultano prevođenje zahteva visoku koncentraciju prevodioca, tako da jedan prevodilac može kvalitetno prevoditi najviše 30 do 40 minuta. Zbog toga je za potrebe simultanog prevođenja neophodno angažovati dva prevodioca koji se međusobno smenjuju tokom prevođenja.
 • Konsekutivno prevođenje je vrsta usmenog prevođenja koje se obično obavlja na skupovima manjeg broja ljudi kao što su poslovni sastanci, sastanci kod notara, advokata itd. Prevođenje se obavlja tako što govornik izloži deo teksta i napravi pauzu za vreme koje prevodilac prevodi izloženi tekst na ciljani jezik. Za potrebe konsekutivnog prevođenja nije posebna posebna oprema, ali je u zavisnosti od samnog događaja ponekad potrebno da prevodilac bude ovlašćeni sudski tumač (npr. prevođenje u državnim institucijama – kod notara, na sudu, kod matičara i sl.)
 • Usmeni prevodi (simultani i konsekutivni) i prisustvo sudskog tumača na terenu se naplaćuju po svakom započetom satu rada prevodioca (cene na upit)